Early Reading Together® at SAASIA Inc

The following comments are from a 5 April 2022 SAASIA (Sosaiete Aoga Amata Sāmoa i Aotearoa) Inc Facebook post (with photos here):

Āfuaga o le Faitautusi Fa'atasi (Early Reading Together®) programme
O se tasi lenei o polokalame ale SAASIA o lo'o fa'asolo nei foi lona fa'atinoina mo Aoga Amata. O le fa'amalosi lea i nai matua ina ia faitautusi fa'atasi ma le fanau. O se polokalame o lo'o fa'atupeina ma lagolagoina e le Ofisa o Aoga (MOE) mo le fa'aauupegaina pea o le gagana ma le a'oa'oina o nai fanau i totonu o Aoga Amata. O se tasi la lenei o polokalame ua mae'a foi ae o lo'o fa'agāsolo pea polokalame mo isi Aoga Amata. E matalasi fa'amanuiaga a le Atua mo nai fanau.
Fa'afetai i le susuga ia Natasha Vaaelua (SAASIA Facilitator Early Reading Together® programme) mo le polokalame matagofie. Fa'afetai tele mo nai matua mo le lagolagoina o le ati'ina'eina ma le a'oa'oina o nai fanau. Fa'afetai tele i le Ofisa o Aoga mo le fa'atupeina o lenei polokalame tāua. Fa'amanuia tele le Atua.

The following comments are from a 6 April 2022 SAASIA Inc Facebook post (with photos here):

Early Reading Together® [ERT] programme
Ua mae'a foi le polokalame a Hastings. Fa'afetai tele i le susuga i le faiaoga ia Irene Fale (SAASIA Facilitator ERT programme) mo le polokalame matagofie. Manaia tele le sao o nai matua aemaise lo latou lagolagoina malosi o lenei polokalame tāua mo nai fanau. Malo lava le tautua.

The following comments are from a 6 April 2022 SAASIA Inc Facebook post (with photos here):

Polokalame Āfuaga o le Faitautusi Fa'atasi [Early Reading Together®]. O nisi ata mai matua o le Aoga Amata a St Peter Chanel.

Posted: Monday 2 May 2022